. Tag

Comet Digital Agency Laos / Posts tagged "."

ສົງຄາມໂຕໝີ! The Bear War!

ຫິວເຂົ້າ! ອອກໄປຊື້ເອງກະຮ້ອນໂພດ ລົດກະຕິດ! ຫຼື ບໍ່ມີເວລາອອກໄປຊື້… ໃນຍຸກທີ່ທຸກຄົນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ Smartphone, ການສັ່ງອາຫານມາສົ່ງເຖິງທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການແກ້ບັນຫານີ້. ທີມໂຄເມັດເຮົາກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການສັ່ງອາຫານຜ່ານ App ເປັນປະຈຳ ແລະ ພົບທັງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ບໍ່ປະທັບໃຈໃນການນຳໃຊ້ບັນດາ App ທີ່ມີໃນລາວປະຈຸບັນ. ທີມເຮົາຈຶ່ງຢາກມາແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ຝາກຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາ App ສັ່ງອາຫານໃນລາວ ຜ່ານ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ: ແນວຄິດດ້ານການຕະຫຼາດ, ແນວຄິດດ້ານປະສົບການຜູ້ໃຊ້, ແລະ ການບໍລິການ. Are you hungry? But too lazy to get out, the weather is too hot or even too busy…...

Read More