Uncategorized

Comet Digital Agency Laos / Uncategorized

ຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ແບບບໍລິສັດຂອງ Elon Musk

ວິທີຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແບບ Elon Musk: ໃນແຕ່ລະປີຈະມີຄົນສົນໃຈສະໝັກວຽກເຂົ້າ Tesla ປະມານ 5 ແສນຄົນ, ເຊິ່ງຈະມີຄົນຖືກເລືອກພຽງປີລະ 2,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ 0.5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າມາຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີນະວັດຕະກຳລະດັບໂລກແບບ Tesla ໄດ້… ໃນຕອນໜຶ່ງຂອງໜັງສື “Elon Musk : Tesla, Space X, and the Quest for a Fantastic Future” ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: "ຊ່ວງເວລາທີ່ Tesla ຍັງເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆ ພະນັກງານໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານການສະແກນຈາກລາວເສຍກ່ອນ ແລະ ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນບໍລິສັດຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກແຕ່ກ່ອນຫຼາຍ ແຕ່ ອີລອນ ກໍມັກຈະຫາເວລາເພື່ອມາສຳພາດພະນັກງານໃໝ່ແທນຝ່າຍ HR ຢູ່ສະເໝີ" ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ອີລອນ ມັສ ໃຊ້ເກນຫຍັງໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ...

Read More

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການວາງແຜນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນທຸລະກິດສຳຄັນແນວໃດ?

ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຄີຍມີການວາງແຜນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ບໍ່? ເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຍັງແດ່? ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືໃດມາຊ່ວຍກໍເປັນໄປໄດ້… ບົດຄວາມນີ້ ມີຈຸດປະສົງຢາກຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ ແທນທີ່ການຕອບຄຳຖາມວ່າ Big Data ແມ່ນຫຍັງເທົ່ານັ້ນ. Big Data ແມ່ນຫຍັງ? ແປຕາມໂຕໄດ້ເລີຍວ່າ ແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃດກໍໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຫຼື ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ ກໍຄື ຈຳນວນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະ ລັກສະນະປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ. ຖ້າອີງຕາມຄວາມໝາຍນີ້ແລ້ວ data ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ເລີຍ ພຽງແຕ່ຄົນຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຍຸກນີ້ ຍຸກທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາໂດຍສະເພາະແມ່ນອິນເຕີເນັດ. ຕົວຢ່າງ ໃນອະດີດຖ້າທຸລະກິດໜຶ່ງຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳລູກຄ້າ ເພື່ອມາພັດທະນາແຜນການຂາຍ ຫຼື ແຜນການ ຕະຫຼາດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານອອກໄປເກັບຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າໂດຍກົງ ຜ່ານການສັງເກດການ ຫຼື ແຈກແບບ ສອບຖາມໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ກວ່າຈະເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນມາວິເຄາະໄດ້...

Read More