Mobile

Comet Digital Agency Laos / Blog  / Mobile (Page 2)
list-of-e-wallet-in-laos

E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ?

ແອດມິນເຊື່ອວ່າ ບໍ່ດົນມານີ້ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວເປິດໂຕ app e-wallet ຫຼື ກະເປົາເງິນເທິງມືຖື. ພາຍຫຼັງຮູ້ຂ່າວ ແອດກໍ່ເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ app ນີ້ຕື່ມອີກ ໃນເມື່ອເຮົາກໍ່ມີ app mobile banking ໃຊ້ເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ… ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ ແອດຢາກນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ E-Wallet ໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມໆກັນ. E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ? ມັນຕ່າງຈາກ app ທະນາຄານເທິງມືຖື ແນວໃດ? ແມ່ນກະເປົາເງິນເທິງມືຖື ໄວ້ຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍ ຫຼື ໄວ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ…ເອົ້າ! ລະມັນຕ່າງຫຍັງກັບ app ທະນາຄານເທິງມືຖື ທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນແລ້ວ… ແອດຂໍບອກວ່າພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງດຽວກັນກໍ່ຄືກະຕຸ້ນໃຫ້ສັງຄົມລາວກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ປາສະຈາກເງິນສົດ ພຽງແຕ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ການສ້າງພັນທະມິດກັບຮ້ານຄ້າພ້ອມທັງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະ app ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນເອງ. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກິດມີ E-Wallet? ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ e-wallet ມີຄື ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ຫຼື e-commerce, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ ທີ່ສຳຄັນສຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານ. ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ຫຼື...

Read More

Business Intelligence (BI) ແມ່ນຫຍັງ?

BI ແມ່ນ software ທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ ໂດຍສາມາດນຳສະເໜີໃນຮູບແບບ visualization ເພື່ອໃຊ້ໃນການປະກອບການຕັດສິນໃຈ. Source: blog.finnomena.com ແລ້ວ visualization ໝາຍເຖິງຫຍັງ ເຮົາຈະຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນພາບໄປນຳກັນ… ຕົວຢ່າງ ບົດລາຍງານຍອດຂາຍສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດໜຶ່ງ, ຖ້າລາຍງານຍອດຂາຍໃນຕາຕະລາງ Excel ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານເຂົ້າໃຈສະຖານະການໄດ້ດີ ແລະ ອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງນຳມາ visualization ກ່ອນເຊິ່ງ BI ກໍ່ສະໜອງຂັ້ນຕອນນີ້ເຊັ່ນກັນ. Source: Pinterest ການ visualization ກໍ່ຄືການນຳສະເໜີບົດລາຍງານຍອດຂາຍດັ່ງກ່າວໃນຮູບແບບ graph, chart ຫຼື ຮູບພາບ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈໄວ ແລະ ຈື່ງ່າຍຂຶ້ນ. ອີງຕາມຄວາມໝາຍຂອງ BI ແລ້ວ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ BI ອາດຈະບໍ່ເໝາະກັບທຸກຕຳແໜ່ງໂດຍສະເພາະຕຳແໜ່ງງານ ຫຼື ໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດ. BI ເໝາະກັບພະແນກໃດ? ໂດຍລວມແລ້ວ BI ມີປະໂຫຍດກັບທຸກໆພະແນກ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃນບໍລິສັດ ທັງນີ້ຂຶ້ນນຳຄວາມຈຳເປັນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ...

Read More

ກົນລະຍຸດການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຈຳເປັນສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານແລ້ວຫຼືຍັງ?

ຖ້າເວົ້າເຖິງທຸລະກິດໃນລາວທີ່ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກພາຍໃນ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນຕໍ່ສັງຄົມລາວ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຈະ ຄິດຫາ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ທັນທີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນ app BCEL One ທີ່ສ້າງອອກມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນປະຈຸບັນນີ້. ທຄຕລ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1975 ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ 30 ປີ ທຄຕລ ແມ່ນມີບົດບາດຫຼັກດ້ານການເງິນ ຂອງເສດຖະກິດປະເທດລາວ. ທຄຕລ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນທຸກຮູບແບບ ກໍ່ຄື ມີສາຂາບໍລິການທົ່ວປະເທດຫຼາຍກວ່າ 20 ສາຂາ, 93 ໜ່ວຍບໍລິການ, 15 ໜ່ວຍແລກ ປ່ຽນເງິນຕາ, ແລະ ທະນາຄານຕົວແທນຫຼາຍກວ່າ 100 ທະນາຄານ ໃນທົ່ວໂລກ....

Read More

Pomelo Company (ກໍລະນີສຶກສາ Startup ໃນປະເທດໄທ)

ເມື່ອເວົ້າເຖິງ startup ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນມັກຈະຄິດຫາບັນດາທຸລະກິດໄຟແຮງໃນຮູບແບບທີ່ນຳເຕັກໂນໂລຢີ ມາໃຊ້ໃນດ້ານການເງິນ, ການກະເສດ, ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼື ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. ແຕ່ທຸລະກິດ ທີ່ມີສີສັນ ເຊັ່ນ ທຸລະກິດເສື້ອຜ້າແຟຊັນ ກໍ່ສາມາດກາຍມາເປັນ startup ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ທີມງານເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາ startup ດ້ານທຸລະກິດແຟຊັນ ສ້າງຕັ້ງໃນປະເທດໄທ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Pomelo ມາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕາມການຂະ ຢາຍໂຕຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດແຟຊັນ Pomelo ນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງໃນປະເທດໄທໃນປີ 2013 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຂາຍເສື້ອຜ້າ ແຟຊັນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ຫຼື e-commerce ໂດຍ ເດວິດ ໂຊຍອງ ຈູ. ປະຈຸບັນ Pomelo ມີຂາຍໃນ ບັນດາປະເທດເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້...

Read More

ການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນລາວຈະມີການປ່ຽນແປງໃນໄວໆນີ້ ຫຼື ບໍ່?

ໃນສະຖານະການຕອນນີ້ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າກະແສການຄ້າທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກໄດ້ເຂົ້າເຖິງປະເທດລາວເຮົາແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສຳລັບການຄ້າຂາຍທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ການພັດທະນາເສດຖະກິດດ້ານດິຈິຕ້ອນໃນລາວຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບລະບຽບການເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງບົດຄວາມຕອນນີ້ ມີຈຸດປະສົງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂອກາດ ແລະ ສີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ທີ່ຍັງມີຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນລາວ (ແປຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າຕາມລາຍລະອຽດໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຄວາມ). Source: datareportal.com ພາບລວມທົ່ວໂລກ ອີງຕາມສະຖິຕິປີ 2019 (purchasecommerce.com), ການຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຍອດ ຂາຍຈາກຮ້ານຄ້າອອນລາຍແມ່ນຖືກຄາດການຈະກວມເອົາເຖິງ 13.7% ຂອງຍອດຂາຍຈາກ ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍທົ່ວໂລກພາຍໃນທ້າຍປີດຽວກັນນັ້ນ. ໃນລະບົບນິເວດຂອງການຄ້າຂາຍຜ່ານຊ່ອງທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ທີ່ຄຸ້ນກັນວ່າ e-commerce ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ປັດໄຈສຳຄັນມີຄື ຊ່ອງທາງຫຼືເຄື່ອງມືດິຈິຕ້ອນຕ່າງໆ, ລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ແລະ ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຄ້າຂາຍອີເລັກໂທຣນິກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ, ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ຊື້, ແລະ...

Read More

UI Challenge — ສ້າງ App ຈາກຮູບພາບ ໂດຍໃຊ້ Flutter

ສະບາຍດີ ຕາມຫົວຂໍ້ເລີຍ ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາຂຽນ App ຈາກຮູບພາບ ໂດຍໃຊ້ Flutter ເປັນເຄື່ອງມື ສໍາລັບໃຜທີ່ງົງໆ ເຮົາຕ້ອງສ້າງ App ຈາກຮູບພາບແມ່ນຫຍັງ? ກ່ອນອື່ນ ສໍາລັບຕັ້ງແຕ່ນັກພັດທະນາ App ທໍາມະດາທົ່ວໄປ ຈົນຮອດມືອາຊີບ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຽນ App ຂື້ນຈາກ Design ທີ່ UI Designer ເປັນຜູ້ອອກແບບ ເຊິ່ງໃຊ້ພວກເຄື່ອງມື Adobe XD, Figma ໆລໆ ເພື່ອໃຫ້ App ທີ່ເຮົາຂຽນອອກມາເປັນຕາເບີ່ງ . ແລະ ໃນບົດຄວາມນີ້ເຮົາຊິມາສ້າງ App ໂດຍທີ່ບໍ່ມີ UI Designer, ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນງາມລະບາດນິ? ຄໍາຕອບແມ່ນ ຕາມຊື່ຫົວຂໍ້ເຮົາເລີຍ, ເຊິ່ງເຮົາຫາຮູບ App ທີ່ເຂົາເຈົ້າອອກແບບແລ້ວງາມໆມາຈາກ Dribbble...

Read More

[How To] ສ້າງແອັບຈໍາລອງວັດຖຸດ້ວຍ ARKit ສໍາລັບ iOS

ກ່ອນອື່ນມາຮູ້ຈັກກັບ AR ກັນກ່ອນ AR ຫຼື Augmented Reality ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການນໍາເອົາຮູບແບບສາມມິຕິເຂົ້າສູ່ໂລກແທ້ຜ່ານກ້ອງ ເຊີ່ງໄດ້ຈາກການເອົາວັດຖຸມາຊ້ອນໆເປັນຮູບດຽວຈົນສາມາດເບີ່ງແບບສາມມິຕິຜ່ານກ້ອງໄດ້. ທີ່ຈິງ AR ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່ ເລີ່ມມີການພັດທະນາມາແຕ່ປີ 2010 ແຕ່ຈຸດທີ່ດັງລະເບີດແຕກຈົນທຸກຄົນຮູ້ຈັກກັນທົ່ວບ້ານທົ່ວເມືອງແມ່ນຊ່ວງກາງປີ 2016 ຊ່ວງທີ່ Pokémon Go ປ່ອຍໃຫ້ໂຫຼດ ເຊິ່ງໃຊ້ AR ມາເປັນຈຸດຫຼັກຂອງເກມ ຈຸດຂາຍແມ່ນສາມາດເອົາໂຕລະຄອນໃນເກມອອກມາສະຖານທີ່ແທ້ໄດ້ຕອນນັ້ນທຸກຄົນພາກັນຕື່ນເຕັ້ນກັບເທັກໂນໂລຊີ້ໃຫມ່ຈົນຍອດດາວໂຫຼດຮອດ 500 ລ້ານເທື່ອໃນເດືອນດຽວ. ແລ້ວມື້ນີ້ ເຮົາຊິມາລອງສ້າງແອັບທີ່ເອົາວັດຖຸສາມມິຕິ ມາເຂົ້າໃນໂລກແທ້ຜ່ານ AR ນໍາກັນ. ກ່ອນອື່ນ ທີ່ເຮົາຕ້ອງກຽມແມ່ນ: -MacBook ຫຼື ຄອມລຸ້ນໃດກະໄດ້ທີ່ໃຊ້ macOS -Xcode 11 ຂື້ນໄປ ແລະ Reality Composer (ສ່ວນເສີມໃນ Xcode) -ໂມເດວ 3D ທະຫານລາວລ້ານຊ້າງ ແລະ Stormtrooper ໄດ້ຢູ່ນິ ຫຼື...

Read More

ສົງຄາມໂຕໝີ! The Bear War!

ຫິວເຂົ້າ! ອອກໄປຊື້ເອງກະຮ້ອນໂພດ ລົດກະຕິດ! ຫຼື ບໍ່ມີເວລາອອກໄປຊື້… ໃນຍຸກທີ່ທຸກຄົນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ Smartphone, ການສັ່ງອາຫານມາສົ່ງເຖິງທີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການແກ້ບັນຫານີ້. ທີມໂຄເມັດເຮົາກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການສັ່ງອາຫານຜ່ານ App ເປັນປະຈຳ ແລະ ພົບທັງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ບໍ່ປະທັບໃຈໃນການນຳໃຊ້ບັນດາ App ທີ່ມີໃນລາວປະຈຸບັນ. ທີມເຮົາຈຶ່ງຢາກມາແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ຝາກຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາ App ສັ່ງອາຫານໃນລາວ ຜ່ານ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ: ແນວຄິດດ້ານການຕະຫຼາດ, ແນວຄິດດ້ານປະສົບການຜູ້ໃຊ້, ແລະ ການບໍລິການ. Are you hungry? But too lazy to get out, the weather is too hot or even too busy…...

Read More