Alpha ແລະ Beta Testing ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

Alpha ແລະ Beta ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ Phase Software testing ທີ່ປະກອບທັງໝົດດ້ວຍ 4 Phase

1. Unit Testing

👉 ການພັດທະນາຊ໋ອບແວເປັນການທົດສອບຂັ້ນທຳອິດ ໂດຍຈະປະເມີນວ່າການທົດສອບຊ໋ອບແວແຕ່ລະສ່ວນທີ່ເຮັດໄດ້ດີບໍ່ ຄົນຫຼັກທີ່ທົດສອບແມ່ນ ນັກພັດທະນານັ້ນເອງ.

2. Integration Testing

👉 ເມື່ອທົດສອບການເຮັດວຽກຍ່ອຍໆແລ້ວ ດ້ານຕໍ່ໄປແມ່ນການທົດສອບຕິດຕໍ່ກັນຂອງສ່ວນຍ່ອຍໆ ເຊິ່ງຜູ້ທົດສອບແມ່ນ Tester.

3. System Testing

👉 ຫຼັງຈາກການຜ່ານ Integration Testing ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການທົດສອບແບບພາບລວມວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບໍ່ ລວມທັງປະສິດພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກເປັນແນວໃດ

4. Acceptance Testing Black box ແລະ White box

👉 ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນທົດສອບໂດຍ QA ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພ້ອມທີ່ຈະປ່ອຍ ແລະ ສົບບູນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງຈະແບ່ງເປັນ 02 ສ່ວນຫຼັກຄື: Alpha ແລະ Beta Testing ຜູ້ທົດສອບຂອງເຮົາແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ software ນີ້ອີ່ຫຼີ່.

🌟 Alpha ແລະ Beta Testing ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

🔸Alpha Testing

ແມ່ນການຈຳລອງສະຖານະການໃຫ້ຄົນມາທົດສອອບໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອກວດຫາບັ໊ກ ຫຼື ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານພົບພໍ້ລະຫວ່າງການທົດລອງໃຊ້ແອັບນັ້ນໆ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະແມ່ນ Tester ຂອງອົງກອນ ຫຼື ຄົນພາຍໃນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະດັບໜຶ່ງກ່ຽວກັບແອັບນີ້ຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງປະໂຫຍດຂອງການເຮັດ Alpha Testing ແມ່ນໄດ້ຄຳຕອບໄວ້ໂດຍກົງບໍ່ຕ້ອງຖ້າຄົນນອກທົດສອບໃຫ້

👍 ຂໍ້ດີ:
– ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ software ເປັນແນວໃດຮອດໃສແລ້ວ
– ສາມາດແກ້ບັນຫາຈຸດຜິດພາດ ຫຼື ບັ໊ກໃນເວລາ real time

👎 ຂໍ້ເສຍ:
– ຂັ້ນຕອນ Alpha Testing: Tester ອາດຍັງບໍ່ສາມາເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກຟັງຊັນ ຫຼື
ບໍ່ສາມາດທົດສອບໄດ້ເທື່ອຍ້ອນ ຢູ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງການພັດທະນາ

🔹Beta Testing

ແມ່ນການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນມາທົດລອງໃຊ້ເບິ່ງ (ຈຳກັດຈຳນວນຄົນເຂົ້າເຖິງ) ຫຼັງຈາກທີ່ Tester ໄດ້ທົດສອບເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຈະໃກ້ຄຽງກັບເວີຊັນທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ ໂດຍການຮັບເອົາຄຳຕິຊົມຈາກຜູ້ໃຊ້ມາປັບປຸງແກ້ໄຂ

👍 ຂໍ້ດີ:
– ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜິດພາດເພື່ອທີ່ຈະຮອດມື້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານ
– ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ Feedback ຈາກລູກຄ້າ

👎ຂໍ້ເສຍ:
– ຂັ້ນຕອນ Beta Testing: ເຈິບັນຫາໃນການຊອກກຸ່ມຄົນທີ່ຈະມາລອງໃຊ້ລະບົບເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດການຄວບຄຸມເປັນເລື່ອງຄ່ອນຂ້າງຍາກ ເພາະບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງອົງກອນ.

ອ້າງອີງ:
1. https://www.guru99.com/alpha-beta-testing-demystified.htmlhttps://www.guru99.com/alpha-beta-testing-demystified.html
2. https://www.borntodev.com/2020/04/24/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-beta/https://www.borntodev.com/2020/04/24/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-beta/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *