How to: ຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບແນວໃດ

ມາເພີ່ມສີສັນໃຫ້ໂທລະສັບນຳກັນໂດຍການຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບ ພ້ອມແລ້ວວວມາລອງເຮັດເລີຍວ່າຈະເປັນແນວໃດ

1. ຕິດຕັ້ງແອັບ Charging Animation.

2. ເລືອກ Animation ແລ້ວກົດ Apply.

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປແອັບ Shortcuts > ໄປແຖບ Automation > ຄລິກໄປທີ່ Create Personal Automation.

4. ຄລິກທີ່ Charger > Is connected & ກົດ Next > ຄລິກ + Add Action.

5. ຄລິກໄປທີ່ App > ເລືອກ Charging Animation ແອັບທີ່ໂຫຼດມາ > ຄລິກທີ່ Charging Animation.

6. ກົດ Next > ປິດການຖາມກ່ອນສັ່ງງານ > ກົດຄຳວ່າ Don’t Ask.

7. ຈາກນັ້ນກໍລອງສາກໂທລະສັບ ພາບການເຄື່ອນໄຫວຈະປະກົດຂຶ້ນມາ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *