OKR ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດໂຕວັດຜົນແບບ OKR ແມ່ນເຮັດແນວໃດ?

Comet / Blog  / Uncategorized  / OKR ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດໂຕວັດຜົນແບບ OKR ແມ່ນເຮັດແນວໃດ?

OKR ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼັກການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດໂຕວັດຜົນແບບ OKR ແມ່ນເຮັດແນວໃດ?


ໃນຊ່ວງນີ້ ຫຼາຍໆຄົນກຳລັງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ OKR ໃນຖານະກະແຈສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ອົງກອນ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ, ມາຮອດຈຸດນີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ OKR ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.
ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດຈະມາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ OKR ໃຫ້ລູກເພສໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນຕື່ມ.

OKR ຫຍໍ້ມາຈາກ Objective Key Results ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ໂຕວັດຜົນເປົ້າໝາຍ; ກໍຄື ເຄື່ອງມືໃນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ການກຳນົດໂຕວັດຜົນໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນເອງ, ເຊິ່ງຫຼາຍອົງກອນ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ເພາະມີເປົ້າໝາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ມີພັນທະກິດທີ່ຊີ້ໄປເຖິງ ວິທີເດີນທາງສູ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ລວມເຖິງສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຮົາມາລອງເບິ່ງລາຍລະອຽດນຳກັນວ່າ OKR ຈະປະກອບມາຈາກຫຍັງແດ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນແນວໃດແດ່.
Objective - ເປົ້າໝາຍ
ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດຕາມທີ່ອົງກອນຄາດຫວັງໄວ້ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນຂໍ້ຍ່ອຍລົງມານັ້ນຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງອົງກອນນຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະພະແນກ ຫຼື ພາກສ່ວນ ຕະຫຼອດເຖິງເປົ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນອາດຈະບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຕ້ອງໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ມີສ່ວນເສີມໃຫ້ອົງກອນປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
# ຫຼັກການຕັ້ງເປົ້າໝາຍແບບ OKR
– ບໍ່ຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຕໍ່າເກີນໄປ ຫຼື ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ງ່າຍ ເພາະຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງຈູງໃຈ ຫຼື ແຮງກະຕຸ້ນໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
– ຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງອົງກອນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຍ່ອຍຄວນສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້.
– ເປົ້າໝາຍ OKR ຂອງແຕ່ລະພະແນກ ຫຼື ບຸກຄົນ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຄືກັນ, ແຕ່ຕ້ອງຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນ.
– ເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດບັນລຸ ແລະ ເຮັດສຳເລັດໄດ້ 100% ອາດຈະເປັນຜົນລັບທີ່ດີ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ດີ.
– ຖ້າຫາກວ່າເປົ້າໝາຍຍາກຫຼາຍເທົ່າໃດ ຈະສາມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນມີພະລັງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.
– ບໍ່ຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ສູງຈົນເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກເອົາຊະນະ ແລະ ບັນລຸມັນໃຫ້ສຳເລັດ.
– ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄວນອີງຈາກຂໍ້ມູນຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີຢູ່ ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນມາລອຍໆຈົນເກີນຈິງ.
– ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ດີ ຈະສາມາດບົ່ງບອກເຖິງວິທີບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
Key Results - ໂຕວັດຜົນ
ຖ້າແປຕາມໂຕເລີຍແທ້ໆ ກໍຈະໝາຍເຖິງຜົນລັບທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ ວ່າຢາກໃຫ້ມັນອອກມາແບບໃດນັ້ນເອງ ແຕ່ມັນກໍສາມາດປ່ຽນໄປເປັນກະແຈທີ່ສຳຄັນທີ່ກາຍເປັນຕົວວັດຜົນລັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ; ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນເກນທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ ທີ່ຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຜົນລັບຈາກການກະທຳຂອງເຮົານັ້ນສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ.
# ຫຼັກການກຳນົດໂຕວັດຜົນແບບ OKR
– ຄວນກຳນົດໂຕວັດຜົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຜົນລັບນີ້ຈະເປັນໂຕບົ່ງບອກວິທີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
– ໂຕວັດຜົນຄວນມີຄວາມຊັດເຈນ, ປະຕິບັດໄດ້ແທ້ ແລະ ວັດແທກໄດ້ຖືກຕ້ອງ.
– ຄວນມີການປະເມີນຜົນໃນການວັດຜົນປະກອບເຂົ້ານຳ ເພື່ອກວດປະສິດທິພາບຂອງໂຕວັດຜົນວ່າ ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່.
– ການກຳນົດໂຕວັດຜົນບໍ່ຄວນເລື່ອນລອຍ ຫຼື ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມເປັນຮູບປະທຳ.
– ໂຕວັດຜົນຂອງແຕ່ລະພະແນກ ຫຼື ແຕ່ລະບຸກຄົນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄືກັນ, ແຕ່ຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ສອດຄ່ອງໄປໃນທິດທາງດຽວກັນກັບອົງກອນ.
– ການກຳນົດໂຕວັດຜົນທີ່ທ້າທາຍ ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາມີພະລັງໃນການເອົາຊະນະເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
– ການກຳນົດໂຕວັດຜົນທີ່ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂາດແຮງຈູງໃຈເຊັ່ນກັນ.
– ຄວນກຳນົດໂຕວັດຜົນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງຂອງອົງກອນ ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນມາຫຼິ້ນໆ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກການ.
ອ້າງອີງ:

OKR กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล

OKR Guide


https://www.prachachat.net/csr-hr/news-209471

OKR คืออะไร? เครื่องมือทรงพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

OKR คืออะไร? และทำไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ


#CometDigitalAgency #InnovateTogether #MobileAppDev #Laos

No Comments
Post a Comment