Deeplink ແມ່ນຫຍັງ?ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານແນວໃດ?

Comet / Blog  / Uncategorized  / Deeplink ແມ່ນຫຍັງ?ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານແນວໃດ?

Deeplink ແມ່ນຫຍັງ?ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານແນວໃດ?

Deeplink ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນການການກຳນົດ url link ທີ່ສາມາດນຳທາງມາຍັງ application ຂອງເຮົາ
ຖ້າເຮົານຳ link ນີ້ໄປປະໄວ້ບ່ອນໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວັບໄຊ ຫຼື ແອັບ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ໂທລະສັບເຮົາໄດ້ມີການເອີ້ນ link ນີ້ ໜ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງເຮົາກໍຈະຖືກເປີດຂຶ້ນ.

Deeplink ມີທັງໝົດ 3 ປະເພດ:

ປະເພດທີ1 Standard deep linking : ແມ່ນຈະພາຜູ້ໃຊ້ງານໄປແອັບພລິເຄຊັນໂດຍການນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ URI ແຕ່ມັນຈະໄດ້ຜົນສະເພາະຈຳພວກຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີແອັບພລິເຄຊັນ (ໄດ້ເຮັດການຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນໂທລະສັບແລ້ວ). ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີແອັບພລິເຄຊັນມັນຈະສະແດງເປັນ “error page”

ປະເພດທີ 2 Deferred deep linking: ຈະພາຜູ້ໃຊ້ງານໄປຍັງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຖືກການຕິດຕັ້ງແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຍັງບໍ່ທີແອັບພລິເຄຊັນນັ້ນ Deferred deep link ຈະພາຜູ້ໃຊ້ງານໄປທີ່ app store/play store ເຊິ່ງການໃຊ້ Deferred deep link ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການດາວໂຫຼດ.

ປະເພດທີ 3 Contextual deep links ແມ່ນຈະມີລະບົບປະຕິບັດຄ້າຍກັນກັບ deferred deep links ແຕ່ສິ່ງທີ່ເໜືອກວ່າແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານວ່າ ຜູ້ໃຊ້ງານຕ້ອງການໄປໃສ, ໃຜເປັນຜູ້ແຊລ໌ລິ້ງນັ້ນ, ລິ້ງນັ້ນຖືກຄລິກຈັກເທື່ອ. ເຊິ່ງມັນຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມເພື່ອທີ່ຈະເອົາໄປສຶກສາວິເຄາະຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳຜູ້ໃຊ້ງານ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ.

Deep links ສາມາດພາຜູ້ໃຊ້ງານໄປຍັງແອັບພລິເຄຊັນ (Application) ໄດ້ໂດຍກົງ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຕໍ່ໄປນີ້:
– ຈາກ Website ໄປຫາ App
– ຈາກ App ໄປຫາ App
– ຈາກ Social Media ໄປຫາ App
– ຈາກ E-mail ໄປຫາ App
– ຈາກ SMS ໄປຫາApp
– ຄົ້ນຫາຢູ່ເທິງໂທລະສັບ (Mobile Phone Search) ໄປຫາ App
– ໂຄສະນາໄປຫາ App

ການໃຊ້ deep linking ກໍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ກຸ່ມລູກຄ້າ: ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຜູ້ໃຊ້ງານໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ເກີດການດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄຊັນ, ການລົງທະບຽນ (sign up) ແລະ ການກັບນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນຄືນອີກ

ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງມີບໍລິສັດ AppsFlyer ທີ່ເປັນຜູ້ນຳດ້ານແພລັດຟອມການວັດຜົນໂຄສະນາ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານການຕະຫຼາດເທິງໂທລະສັບ ໃນນັ້ນ AppsFlyer ຍັງມີຜະລິດຕະພັນການເຮັດ deep link ທີ່ຄອຍໄວ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ໂດຍໃຊ້ຊື່ວ່າ Onelink ນັ້ນເອງ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃກ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງແອັບພິລເຄຊັນ ສຳລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສາມາດໃຫ້ທີມງານໂຄເມັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງແອບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານໄດ້.

ອ້າງອີງ:
https://yourstory.com/mystory/what-deep-linking-why-should-use?utm_pageloadtype=scrollhttps://yourstory.com/mystory/what-deep-linking-why-should-use?utm_pageloadtype=scroll

https://yourstory.com/mystory/what-deep-linking-why-should-use?utm_pageloadtype=scrollhttps://yourstory.com/mystory/what-deep-linking-why-should-use?utm_pageloadtype=scroll

https://www.braze.com/perspectives/article/whats-deep-linking-anywayhttps://www.braze.com/perspectives/article/whats-deep-linking-anyway

https://www.appsflyer.com/product/one-link-deep-linking/https://www.appsflyer.com/product/one-link-deep-linking/

https://engineering.thinknet.co.th/introduction-to-deep-linking-ad960a5f0ddchttps://engineering.thinknet.co.th/introduction-to-deep-linking-ad960a5f0ddc

https://medium.com/trueid-developers/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-deferred-deeplink-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-app-link-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-dcf03c21e80ahttps://medium.com/trueid-developers/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-deferred-deeplink-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-app-link-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-dcf03c21e80a

No Comments
Post a Comment