9 ແນວໂນ້ມເທັກໂນໂລຢີສຳຄັນໃນປີ 2021

Comet / Blog  / Uncategorized  / 9 ແນວໂນ້ມເທັກໂນໂລຢີສຳຄັນໃນປີ 2021

9 ແນວໂນ້ມເທັກໂນໂລຢີສຳຄັນໃນປີ 2021

ໃນປີ 2020 ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຈິກັບມໍລະສຸມຄັ້ງໃຫຍ່ກໍຄື ສະຖານະການ Covid-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້
ຈຸດປ່ຽນສຳຄັນຂອງປີນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ອົງກອນຕ້ອງໄດ້ນຳເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າປັບໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ Work from Home ດ້ວຍ Video Conference, ການເຕີບໂຕ e-Commerce, ການຫັນປ່ຽນໄປເບິ່ງແບບ Streaming, Food Delivery ທີ່ເປັນຮູບແບບການໃຊ້ວິດແບບໃໝ່ (new normal) ເຊິ່ງໃນບັນດາເຫດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະມີຜົນຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຍາວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຄົນປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Garner Inc. ໄດ້ປະກາດ 9 ແນວໂນ້ມເທັກໂນໂລຢີສຳຄັນໃນປີ 2021 ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ດ້ານໄດ້ແກ່:

1. People Centricity ຄົນເປັນສູນກາງທຸລະກິດທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຖືກແປງເຂົ້າສູ່ລະບົບດິຈິຕອນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ
– Internet of Behaviors : ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຄົນຈະຖືກເກັບໄປຢ່າງມະຫາສານເພື່ອວິເຄາະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນລູກຄ້າແບບລົງເລິກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
– Total Experience Strategy : ການຮວບຮວມປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັງຈາກລູກຄ້າ (Customer Experience), ພະນັກງານ (Employee Experience) ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານ(User Experience)
– Privacy-Enhancing Computation : ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເພື່ອນຳຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄປປະມວນຜົນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

2. Location Independence ການເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ
– Distributed Cloud : ການທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Public Cloud ກະຈາຍການຕິດຕັ້ງລະບົບ Cloud ໄວ້ໃນຫຼາຍໆແຫຼ່ງໃກ້ອົງກອນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕອບໂຈດຕໍ່ອົງກອນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຍ້າຍອອກໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໄກ.
– Any Where Operations : ຮູບແບບຂອງທຸລະກິດທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຈາກບ່ອນໃດກໍໄດ້ ແລະ ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກຈາກທີ່ໃດກໍໄດ້ຜ່ານເທັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ.
– Cybersecurity Mesh : ຕ້ອງຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄອບຄຸມໄດ້ທຸກທີ່ ຕ້ອງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ປ້ອງກັນພຽງອົງກອນຕົນເອງ.

3. Resilient Delivery ຫຼັງຈາກ ໂຄວິດ-19 ທຸລະກິດຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ຄ່ອງ ໂດຍນຳເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າມາຊ່ວຍ ແລະ ສາມາດກຽມຮັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກະແສ Digital disruption
– Intelligent Composable Business : ທຸລະກິດຕ່າງໆຈະປັບຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໃນໂລກທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງໄປຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີສະຖາປັດຕະຍະກຳເທັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະເສີມຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເຫັນໃນດ້ານເຊີງລຶກໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ທະນາຄານສາມາດພະຍາກອນພຶດຕິກຳລູກຄ້າ ແລ້ວສາມາດສ້າງບໍລິການໃໝ່ໄດ້ ໂດຍອາດເປັນການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຈາກເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນຳມາຈັດລຽງລະບົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແທນການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ທັງໝົດ.
– AI Engineering : ການເຮັດ AI ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການພັດທະນາສິນຄ້າບໍລິການ ແລະ ການເຮັດວຽກຕ່າງໆ.
– Hyperautomation : ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆທັງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ໄອທີເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ເຫັນໄດ້ວ່າພຶດຕິກຳຜູ້ຄົນກໍປ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາແຕ່ເທັກໂນໂລຢີຢູ່ນຳເຮົາຕະຫຼອດໄປ ແລະ ໃນອານາຄົດກໍອາດຈະມີແຟັດຟອມ ຫຼື ແອັບລິເຄຊັນການບໍລິການອື່ນໆເກີດຂຶ້ນມາ ຖ້າຄິດເຖິງການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນ/ເວັບໄຊ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ ຂໍໃຫ້ນຶກເຖິງ Comet Digital Agency

ອ້ງອີງ:
https://positioningmag.com/1309887https://positioningmag.com/1309887

https://hunt.news/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5/https://hunt.news/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5/

No Comments
Post a Comment