ປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ Agile

Comet / Blog  / Innovation  / Ideas  / ປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ Agile

ປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ Agile

ທີມງານໂຄເມັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ Agile ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດປະຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ຜ່ານມາ ບົດຄວາມນີ້ຈຶ່ງມີຈຸດປະສົງຢາກແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ Agile ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະ ໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນແນວໃດແດ່.

Agile ແມ່ນຫຍັງ

Agile ແມ່ນຂະບວນການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂື້ນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ແລະ ເອກະສານ, ແລະ ສຸມໃສ່ການສື່ສານເປັນທີມຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ໄວ ພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ກວມ ເອົາຄຳຕິຊົມຕ່າງໆ ເພື່ອກັບມາປັບປຸງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສຳເລັດໄວ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

5 ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Agile

1. ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃຫ້ກັບທຸກຝ່າຍທີ່ຕິດພັນຫຼາຍຂຶ້ນ
2. ສ້າງທີມງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມຕໍ່ການປ່ຽນແປງ
3. ສົ່ງຜົນງານໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ທັນເວລາ ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດ
4. ສ້າງຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເພີ່ມປະສົບການການນຳໃຊ້ທີ່ດີ
5. ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກ ປະສານງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄວຂຶ້ນ

ສະຫຼຸບເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Agile.

Agile ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບສຳລັບທຸກໆອົງກອນ.

Agile ແມ່ນແນວຄິດການເຮັດວຽກທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍແນໃສ່ຄວາມກ້າທີ່ຈະທົດລອງສິ່ງໃໝ່ໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແຕ່ເອົາຄວາມສ່ຽງມາທົດລອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຜົນໄດ້ຮັບ ແລ້ວພ້ອມທີ່ຈະປັບປຸງຢ່າງ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ແນວຄວາມຄິດຂອງການເຮັດວຽກຄືກັບ Agile ອາດສົ່ງຜົນດີ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງນະວັດ ຕະກຳ ແຕ່ຖ້າ HR ຈະພະຍາຍາມນຳໃຊ້ມັນໃນອົງກອນ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ແມ່ນສະພາບການອ້ອມຂ້າງ ເພາະວ່າ Agile ບໍ່ເໝາະສົມກັບທຸກອົງກອນ ຫຼື ທຸກໂຄງການສະເໝີໄປ.

ຫຼາຍອົງກອນທີ່ເຄີຍນຳໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດກໍມີ, ສະນັ້ນຄວນເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ຂະ ຫຍາຍຜົນໄດ້. ແນວຄິດທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ມີສູດຄົງທີ່, ຖ້າອົງກອນໃດໜຶ່ງຄິດ ແລະ ຢາກທົດລອງແນວຄິດກັບ Agile ເພື່ອເຮັດວຽກ, HR ຄວນທົດ ລອງກັບທີມງານ ຫຼື ໂຄງການນ້ອຍໆ ກ່ອນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຈັດແນວຄວາມຄິດຂອງທີມກັບ Agile ເພາະມັນ ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກທີ່ທີມງານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມລົມກັບທີມງານເລື້ອຍໆເພື່ອຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ຖ້າມີທ່າອ່ຽງທີ່ດີກວ່າ ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຜົນການທົດລອງກັບທີມງານ ຫຼື ໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີ ການທົດລອງກ່ອນ ແລ້ວປະກາດທັນທີວ່າມັນເປັນນະໂຍບາຍສຳລັບທຸກທີມໃນອົງກອນທີ່ຈະເຮັດ ອາດນຳໄປສູ່ການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ບໍ່ເປີດໃຈກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກນີ້ ກໍຈະສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ກັບອົງກອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສ້າງວັດທະນະທຳ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກທີ່ວ່ອງໄວ.

ໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງແນວຄິດ Agile ແມ່ນຄົນ, ການສື່ສານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງ HR ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງວັດທະນະທຳໃນອົງກອນ ຫຼື ໃນທີມເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ແນວຄິດຂອງ Agile ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

– ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ, ອາຍຸ, ຄຸນນະວຸດທິ, ທັກສະ, ຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍຂອງຄົນໃນທີມ.

– ເຊື່ອວ່າແຕ່ລະຄົນຈະເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ສຳເລັດ, ຈັດການກັບ ວຽກຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົນເອງ, ມີແຮງຈູງໃຈສະເໝີ ເພື່ອປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

– ຊຸກຍູ້ການສື່ສານເປັນທີມ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານເຫັນເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ. ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມສະໝ່ຳາສະເໝີວ່າມີໃຜຕິດຢູ່ກັບບັນຫາ ຫຼື ຢາກປັບປຸງບາງສິ່ງບາງ ຢ່າງ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າມີ, ຈະໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນໄດ້ໄວ ແລະ ທັນເວລາ.

– ບໍ່ພຽງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າຫາບັນຫາເທົ່ານັ້ນ ການຄົ້ນຄວ້າຫາສິ່ງທີ່ມັກຂອງບຸກຄະລາກອນ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທີມ ງານມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ແລະ ຍັງສ້າງຄວາມສາມັກຄີພ້ອມ. ທີມງານຈະເປີດໃຫ້ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂື້ນເຊັ່ນກັນ.

– ສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກໃນທີມໃຫ້ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຕົນເອງສະເໝີ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຕິຊົມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຈາກທີມ ຫຼື ພະນັກງານຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງນຳມາປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂທັນທີ. ເປີດໃຈກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມ ຜິດພາດຂອງທີມງານ ແລະ ຂອງທ່ານເອງ. ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄົນພາຍນອກຢ່າງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ສະເໝີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງການເຮັດວຽກເປັນ Agile ແມ່ນທາງເລືອກສຳລັບອົງກອນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບໂລກທີ່ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ແນວຄິດດັ່ງກ່າວມັນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງນີ້ໃນສະພາບການໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຮັບເອົາການປ່ຽນແປງປັບປຸງຕົນເອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງໄວ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າທີມງານ ຫຼື ອົງກອນຈະເຮັດວຽກຫຍັງຢູ່ ການນຳ ໃຊ້ Agile ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກ ແມ່ນແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອົງກອນສາມາດປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ສຳເລັດ.

ອ້າງອີງ:

https://dzone.com/articles/you-will-thank-us-5-good-reasons-why-agile-should

No Comments
Post a Comment