ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ
ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10+ ປີ

Comet ຮັບສ້າງແອັບ, ອອກແບບ & ພັດທະນາແອັບມືຖື
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.​
Comet ຮັບສ້າງແອັບ, ອອກແບບ & ພັດທະນາ
ແອັບມືຖືໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.​

Standout with a creative
mobile app design with
a focus on innovation,
quality and results

At Comet,
we want to
achieve your
goals together.
All our projects
are done “in-house”

Our Services

App Building

App Development

Code Audit

Consulting Service

Software Development

Mainternance Service

App store Optimization (ASO)

Application Programing Interface (API)

Software Development
& IT Operations (DevOps)

App Building

App Development

Code Audit

Consulting Service

Software Development

Mainternance Service

App store Optimization (ASO)

Application Programming Interface (API)

Software Development & IT Operations (DevOps)

We don’t want
our client to match
their competitors
but stand out
among them.

Our Happy Clients

We has already successfully created impactful apps for mobile banking, live streaming,
taxi realtime tracking or even Rugby Stats Tracker.

Our International Client

I think the main difference is consistency since I already started working with Comet in the first project. We definitely saw Comet was always delivering good work.

I think the main difference is consistency since I already started working with Comet in the first project. We definitely saw Comet was always delivering good work.

Frank de Vrije

CEO & Co-founder of GIGCO

Frank de Vrije

CEO & Co-founder of GIGCO

Our Laos Client

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານໄອທີ, ການປ້ອງກັນໃນການຖືກແຮັກ,
User Interface ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 1000 ເທື່ອ, User
Experience ໄວຂຶ້ນ ງ່າຍຂຶ້ນ... ຮອດມື້ນີ້ມາ ເຮົາກໍດີໃຈຕະຫຼອດ
ທີ່ວ່າເພິ່ນສາມາດຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ກັບຄືນໄດ້.

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານໄອທີ, ການປ້ອງກັນໃນການຖືກແຮັກ, User Interface ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 1000 ເທື່ອ, User Experience ໄວຂຶ້ນ ງ່າຍຂຶ້ນ... ຮອດມື້ນີ້ມາ
ເຮົາກໍດີໃຈຕະຫຼອດ ທີ່ວ່າເພິ່ນສາມາດຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ກັບຄືນໄດ້.

Phonetheva Pholsena

CEO, Cityplex ໂຮງສາຍຮູບເງົາແຫ່ງທຳອິດຂອງຄົນລາວ

Phonetheva Pholsena

CEO, Cityplex ໂຮງສາຍຮູບເງົາແຫ່ງທຳອິດຂອງຄົນລາວ